Logo
Logo

Zprávy z internetu

Zobrazení vybraného článku:

10.08.2022 13:00
Šumava

  Rada města Vimperk na svém zasedání 8. srpna 2022 kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis některých usnesení bez redakční úpravy):   Usnesení č. 666 Rada města dává souhlas Základní škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice k použití rezervního fondu ve výši 500.000 Kč na úhradu prací, které souvisejí s probíhající rekonstrukcí sociálního zařízení a výměny dveří ve všech místnostech budovy 1. máje 268.   Usnesení č. 667 Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 27.07.2022 a rozhodla naložit s dotacemi na jednorázové kulturní akce z rozpočtu města takto: –

V. Š. přidělit dotaci ve výši 11.700 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Nočních komentovaných prohlídek města Vimperk v létě 2022, – Kurzům Vimperk, zastoupeným H. D., přidělit dotaci 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním Letních kurzů žesťů, – Radě rodičů při VSG Vimperk, zastoupené Mgr. J. T., přidělit dotaci ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním Maturitního plesu 7. G VSG, – Radě rodičů při VSG Vimperk, zastoupené L. S., přidělit dotaci ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním Maturitního plesu 3. A VSG, – SH ČMS – SDH Výškovice, zastoupené P. K., přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním dětského dne, – SH ČMS – SDH Výškovice, zastoupené P. K., přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním posezení s písničkou, – SH ČMS – SDH Výškovice, zastoupené P. K., přidělit dotaci ve výši 3.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním dětského karnevalu, – SH ČMS – SDH Výškovice, zastoupené P. K., přidělit dotaci ve výši 2.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním masopustního průvodu, – SH ČMS – SDH Výškovice, zastoupené P. K., přidělit dotaci ve výši 3.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Mikulášské besídky.   Usnesení č. 682 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 303 o výměře 49,95 m2 v přízemí v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u prostor reprezentativních ve výši 1163,89 Kč/m2/rok, skladových ve výši 931,08 Kč/m2/rok a ostatních ve výši 465,55 Kč/m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.   Usnesení č. 684 Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 7.1 a), b)., čl. 7. vnitřní směrnice č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadat přímým zadáním veřejnou zakázku malého rozsahu „Sanace a odstranění škod v domě čp. 432 vzniklých požárem bytu č. 28 v čp. 432 Mírová Vimperk“ společnosti MIBAG sanace spol. s r. o., se sídlem Praha – Zličín, Na Radosti 402/45, IČ 25773062.   Usnesení č. 688 Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 1770/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2584 m2 a parc. č. 1810 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 738 m2 v k. ú. Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s předloženou změnou dokončené stavby označené jako „Areál Vodník ve Vimperku, stabilní čerpací objekt vody z nádrže Vodník pro stávající technické zasněžování na pozemcích parc. č. 1791, 1792/1, 1792/2, 1770/1, 1810 v k. ú. Vimperk“, již odsouhlasené RM usn. č. 200 ze dne 14.03.2022, když tato změna spočívá v nahrazení stávajícího sezónního mobilního řešení čerpání vody za trvalou stavbu podzemního stabilního čerpacího zařízení z nádrže Vodník. Souhlas je vydáván investorům stavby manželům Ing. M. P., bytem K. Světlé 581, Vimperk a H. P., bytem Benešovská 1864/21, Praha.   Usnesení č. 695 Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 10.000 Kč Ski klubu Šumava Vimperk z. s. 1. máje 182/16, Vimperk na pořádání 25. Šumavského MTB maratonu České spořitelny. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.09.2022.   Usnesení č. 696 Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Nemocniční 204, 383 01 Prachatice na částečnou úhradu nákladů na podporu a propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve v průběhu roku 2022. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.12.2022.   Usnesení č. 697 Rada města v působnosti valné hromady v souladu s § 102 odst. 2 písmena c) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, na návrh výběrové komise na základě § 190 odst. 2 písm. c) § zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jmenuje Mgr. Bc. Radka Rubeše, rok narození 1971, trvale bytem Pěčnov , jednatelem společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., IČO 26015391, se sídlem Steinbrenerova 6/2, 385 01 Vimperk, s účinností od 01.09.2022 na dobu neurčitou a pověřuje starostku města vydáním a podpisem jmenovacího dekretu.   Usnesení č. 699 Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 7.3. čl. 7. vnitřní směrnice č. 2/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického a autorského dozoru stavebníka na akci „Klášterec – připojení na vodovod“ společnosti AQUAŠUMAVA s. r. o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko.   Usnesení č. 701 Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.12.2021, jejímž předmětem je provedení akce „Výstavba odkalovacího potrubí vodovodu ve Sklářích“ mezi městem Vimperk a společností VKB stavby, s. r. o., Buk 51, 383 01 Prachatice, dle předloženého návrhu.   (red) Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk Celý zápis z jednání    

Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram